admin 行政驰名商标申报合作协议书.doc  ...23456..901
最后发表: 888888@ 2023-1-10 19:19 39063 9006 2023-1-7
admin 合作申请专利协议.doc  ...23456..491
最后发表: 888888@ 2023-1-9 23:59 72058 4902 2022-10-29
admin 专利实施许可合同(简洁明了版).doc  ...23456..916
最后发表: 888888@ 2023-1-9 18:34 55934 9153 2022-10-31
admin 专利产品代理销售合作协议.doc  ...23456..663
最后发表: 888888@ 2023-1-9 13:59 65029 6629 2023-1-5
admin 音乐著作权合作协议书.doc  ...23456..565
最后发表: 888888@ 2023-1-8 07:29 18740 5641 2022-12-22
admin 专利权归属协议.doc  ...23456..293
最后发表: 888888@ 2023-1-7 23:07 64335 2929 2022-12-29
admin 软件著作权使用许可合同.doc  ...23456..740
最后发表: 888888@ 2023-1-7 20:43 84357 7390 2022-12-31
admin 商标使用许可协议模板.docx  ...23456..598
最后发表: 888888@ 2023-1-7 19:10 25955 5979 2022-12-23
admin 商标使用许可协议.doc  ...23456..512
最后发表: 888888@ 2023-1-7 16:59 17098 5118 2022-11-19
admin 版权独家许可及服务协议(网络作者).doc  ...23456..468
最后发表: 888888@ 2023-1-7 00:16 17539 4672 2022-11-5
admin 中国电影文学学会推荐剧本许可使用合同.doc  ...23456..666
最后发表: 888888@ 2023-1-6 16:05 37044 6651 2022-11-15
admin 美国商标授权许可合同范本.docx  ...23456..972
最后发表: 888888@ 2023-1-6 15:09 27556 9711 2022-12-4
admin 商标使用授权合同(律师审核版).doc  ...23456..588
最后发表: 888888@ 2023-1-6 14:27 49933 5871 2022-11-21
admin 专利技术独家许可合同.doc  ...23456..214
最后发表: 888888@ 2023-1-6 13:33 80855 2133 2022-12-17
admin 专利实施许可合同.doc  ...23456..577
最后发表: 888888@ 2023-1-6 03:12 42923 5761 2022-12-5
admin 著作权内容授权及使用协议书.docx  ...23456..755
最后发表: 888888@ 2023-1-5 11:08 66454 7542 2023-1-1
admin 商标使用许可合同 (1).doc  ...23456..455
最后发表: 888888@ 2023-1-4 22:33 73066 4543 2022-12-15
admin 著作权许可使用协议.docx  ...23456..849
最后发表: 888888@ 2023-1-3 13:49 20493 8483 2022-12-5
admin 国际计算机软件许可合同格式.doc  ...23456..731
最后发表: 888888@ 2023-1-3 13:48 70393 7305 2022-10-15
admin 版权许可合同-音乐著作权许可协议.doc  ...23456..658
最后发表: 888888@ 2023-1-3 09:07 19638 6577 2022-12-3

客服客服

客服客服

客服客服

客服QQ
微信扫一扫
自助开通会员后联系客服